شیر پنوماتیک فلوید FLIGHT


پنوماتیک یعنی فناوری هوای فشرده! معمولاً از گاز فشرده که به عنوان هوای خشک یا غیر

خشک است برای راه اندازی یک عملگر استفاده می شود و سبب انجام کار یا متوقف ساختن

آن می شود.

در سیستم های پنوماتیکی از هوای فشرده برای انجام شدن کار استفاده می شود و شرایط به

این صورت است که هوا را جذب کرده و به مدار منتقل می سازد و در نهایت انرژی مورد نظر

تامین می شود. به این ترتیب سیستم های پنوماتیکی در صنایع مورد گسترش قرار گرفته اند

و اثر بخشی قابل قبولی دارند.

در شیرهای برقی پنوماتیک برای ایجاد نیرو از جریان الکتریکی کمک گرفته می شود. جریان الکتریکی زمینه لازم برای کنترل شیر را فراهم می نماید. در واقع در این حالت عملکرد شیر به جریان الکتریکی وابسته است. زمانی که جریان الکتریکی بر روی شیرهای پنوماتیک اعمال می گردد، به شدت بر روی بویین تاثیر خواهد داشت. تاثیرگذاری جریان الکتریکی بر روی بویین با خاصیت مغناطیسی همراه است و سبب عملکرد شیر می شود.شیر پنوماتیک برای کنترل هوا در جک پنوماتیک و صنایع مختلف استفاده می شود. در واقع گاهی نیاز به تغییر مسیر هوا داریم. همچنین قصد داریم جریان هوای داخل سیلندر را قطع و وصل کنیم، در چنین شرایطی از شیرهای پنوماتیک استفاده می شود. شیرهای پنوماتیک به دو شکل دستی و برقی عرضه می شوند.